Search

شنبه 26 خرداد 1403

منو

مواد اولیه آزمایشگاهی


قيمت:   ۰ تومان

مواد اولیه آزمایشگاهی » مواد اولیه آزمایشگاهی

فروش 5-سولفو سالیسیلیک اسید 25 کیلویی محصول چین موجود قیمت : تماس 09122967819 66488018

۵-سولفوسالیسیلیک اسید (به انگلیسی5-Sulfosalicylic acid) با فرمول شیمیایی C۷H۶O۶S یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۲۱۸٫۱۸۵ g/mol می‌باشد.
5-سولفوسالیسیلیک اسید چیست

5-اسید سولفوسالیسیلیک با فرمول شیمیایی C۷H۶O۶S یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۲۱۸٫۱۸۵ g/mol می‌باشد. این ماده یک معرف است که به عنوان یک محلول ثابت در الکتروفورز پروتئین استفاده می شود. کاربردهای صنعتی این معرف شامل استفاده به عنوان ماده کلاتور فلزات و تهیه مواد فعال کننده سطحی ، کاتالیزورهای آلی و مواد افزودنی گریس می باشد.

استفاده از اسید 5-sulfosalicylic در تشخیص فلزات در محلول ها و در نمونه های حاصل از حالت جامد گزارش شده است.سولفوسالیسیلیک اسید قبل از تجزیه و تحلیل HPLC برای میتوکسانترون و 6-مرکاپتوپورین در پلاسما در بارش پروتئین نمونه های پلاسما استفاده شده است.

از اسید سولفوسالیسیلیک برای تعیین میزان پروتئین ادرار در آزمایشات ادرار استفاده می شود. این ماده شیمیایی باعث رسوب پروتئین های محلول می شود که از درجه کدورت اندازه گیری می شود.
- S. O. P ‌ پروتئین ادرار به روش اسید سولفوسالیسیلیک
روش اجرائی آزمایش پروتئین ادرار به روش پرسیپتاسیون با کمک اسید سولفوسالیسیلیک ۳%
۱-    عنوان:روش آزمایش بدین صورت است که بعد از سانتریفوژ نمونه های  ادرار قسمت بالایی را به لوله دیگر که دارای همان شماره است منتقل کرده به میزان ۲تا۳ سی سی اسید سولفوسالیسیک ۳% بدان اضافه میکنیم و بعد از ۱۰ دقیقه و درمقابل نور معمولی و در حرارت اتاق آنرا قرائت میکنیم .
۲-    اقدامات وابسته :مواردی که قبل ازانجام آزمایش باید بدان توجه شود: الف) همه موادری که در. S.O.P ادرار بدان اشاره شد .  ب) از آنجائیکه قرائت این آزمایش (پرسیپتاسیون ) بر حسب کدورت ایجاد شده انجام میگیرد لذا لازم است بعد از سانتریفوژ نمونه های ادرار اسیدمذبور به آن اضافه شود . ضمناً اسید سولفوسالیسیلیک بعد از ساخت آن بایستی توسط کنترل های موجود کنترل کیفی شود ظروف های مورد استفاده و مقدار نمونه و شرایط دیگر نمونه طبق S.O.P. آزمایش کامل ادرار میباشد .
۳-    هدف:هدف از انجام آزمایش پروتئین ادرار با اسید سولفو سالیسیلیک  آنست که نوار ادرار به آلبومین حساس است ولی روش های  رسوبی ( پرسیپتاسیون ) با اسید به تمامی پروتئین  ها   حساس بوده و آنرا شناسایی میکند . لذا لازم است بغیر از آزمون نواری پروتئین ادرار روش تکمیلی اسید ا نجام گیرد تا به یک دقت و صحت نزدیک به ۹۰% نایل آییمۀ
۴-    کاربرد:برای کنترل صحت جواب با روش نواری لازم است پروتئین با یک روش شیمیایی و کیفی نیز کنترل شود و روش اسید سولفوسالیسیک چون به همه پروتئین ها حساس است روش کامل تری میباشد.
۵-صلاحیت و شایستگی :پرسنل انجام دهنده این آزمایش : رجوع شود به S.O.P. آزمایش کامل ادرار .
۶-نمونه:نمونه رجوع شود به  S.O.P. آزمایش کامل ادرار .
۷-تجهیزات ومواد لازم ؛ رجوع شود به S.O.P. آزمایش کامل ادرار .
۸-نکات ایمنی : رجوع شود به S.O.P. آزمایش کامل ادرار .
۹- مستندات: S .O P. ‌ساخت اسید سولفوسالیسیک –S. O .P ‌ پروتئین ادرار با این اسید – محلول اسید سولفو سالیسیک  که دارای مشخصات کامل میباشد – دفتر آزمایش ادرار  که جواب پروتئین ها با اسید گزارش میگردد – دفتر کنترل کیفی محلولها
۱۰-کنترل کیفی : اسید سولفوسالیسیلیک ۳% ساخته شده توسط یورین کنترل تجاری بهار افشان ( بعنوان کنترل مثبت ) و آب مقطر ( بعنوان کنترل منفی ) و همچنین نمونه های مثبت و منفی روزانه ادرار کنترل کیفی شده و در دفتر کنترل کیفی ماهیانه یادداشت میشود .

۱۱-روش اجرایی: مراحــــل اجـــــرایی کار بــــدین صورت است که بعــــد از سانتریفوژ نمونه های ادرار ادرار قسمت بالایی را به لوله دیگر که دارای همان شماره است منتقل کرده به مقــــدار ۲تا ۳ سی سی   اسید سولفوسالیسیلیک ۳% را که در پیپتور مخصوص آن است روی ادرارها ریخته و بعد از ۱۰ دقیقه در حرارت اتاق و درمقابل نورمعمولی بررسی شده و کدورت ایجاد شده بر حسب معیار زیر گزارش میگردد .
مشاهدات    نتیجه آزمایش با اسید سولفوسالیسیلیک ۳%
کدورتی مشاهده نمی شود یا به کدورت نمونه اضافه نمی گردد    Negative
کدورت محسوس دیده شده – متن نوشته شده از پشت لوله قابل خواندن است    Trace
کدورت  شدید- بدون گرانولاسیون – متن نوشته شده از پشت لوله قابل خواندن نیست    +۱
کدورت همراه با گرانولاسیون بدون فلوکولاسیون    +۲
کدورت همراه با گرانولاسیون و فلوکولاسیون    +۳
توده بزرگ رسوب یا توده جامد    +۴
۱۲-محدودیت ها و عوامل مداخله گر :نکاتی که درهنگام  کار آزمایش پروتئین ادرار باید بدان توجه شود.
نتیجه مثبت پروتئین باید با نتیجه وزن مخصوص ادرار مورد ارزیابی قرار گیرد زیادی حجم ادرار (پلی اوری ) ممکن است با عث نتیجه منفی کاذب در تست پروتئین شود .( زیرا به میزان زیادی ادرار رقیق شده است ) همچنین وزن مخصوص خیلی بالا ( بیش از ۱٫۰۴۰) نشان دهنده وجود مواد حاجب اشعه در ادرار است که باعث مثبت شدن نتیجه پروتئین ادرار با اسید میشود .اگر به مواد حاجب اشعه در ادرار مشکوک باشیم به دلیل وزن مخصوص بالای ادرار یا در صورت عدم تطبیق نتیجه  تست اسید با پروتئین ادرار به روش نوار به رسوب ادرار باید توجه  شود زیرا داروها ( مثل پنی سیلین ) و مواد حاجب اشعه تشکیل کریستال میدهند . در حالیکه رسوب پروتئین آمورف ( بی شکل ) است .
اگر رسوب تشکیل شده باشد باید نتیجه پروتئین با نوار گزارش شود و اگر رسوب  آمورف باشد عدم تطبیق نوار
و اسید ناشی از پروتئین های دیگری به غیر از آلبومین ( مانند گلوبولین و بنز جونز و………….) میباشد که در این
صورت پیگیری های بعدی مثل الکتروفورز پروتئین لازم است .
نتیجه منفی کاذب در صورت قلیایی بودن زیاد ادرار (PH>9) بندرت مشاهده میشود زیرا معرف اسیدی توسـط
PHبالای نمونه خنثی میگردد و باعث خطا در اندازه گیری میشود .از آنجائیــــکه PH بالا در اثر مانــــدن زیاد
نمونه یا آلودگی با مواد قلیایی بوجود می آید نمونه ادرار مناسب نیست و باید تکرا رشود ولی باز هم اگر با یک
اسید  دیگر   PH=5شو د بعداً جواب اسید  سولفوسالیسیلیک درست میباشد .
ادرار شدیداً قلیایی (PH>8) جواب اسیدرا منفی کاذب  میکند . درموارد هماچوری جواب اسید ممکن است منفی
کاذب شود .آلـــودگی ظــــرف با آنتی سپتیک ( که احیاء کننده میباشند) مثــــل ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی  ،
بنز آلکونیوم  و مقادیر کم کلرهگزیدین ایجاد جواب منفی کاذب مینماید. فنازوپیریدین نیز در ادرار ایجاد منفی
کاذب میکند
۱۳- تفسیر ( علل تکرار):
الف) آلوده شدن محلول ساخته شده ب) تاریخ ساخت محلول گذشته باشد ج) محلول ساخته شده در هر مرحله کار و یا در مرحله منترل کیفی درست جواب ندهد د) رنگ و بو ، شفافیت محلول تغییر کند
۱۴- تفسیر ( علل تکرار):
۱-۱۴- مقدار نمونه کافی نباشد.
۲-۱۴- نمونه برچسب مشخصات کامل نداشته باشد
۳-۱۴- نمونه در ظروف مخصوص آزمایشگاه ارسال نشده باشد
۴-۱۴- نمونه بامواد دیگر آلوده شده باشد .
 سولفو سالیسیلیک اسید - 800691 - Sulfosalicylic acid dihydrate5جیبرلیک اسید جبرلیک اسید پودری حجم ۱ و ۲۵ کیلوگرم محصول چین Gibberllic acid
واردکننده جبرلیک اسید جیبرلیک اسید جبرلین جیبرلین Gibberllic acid - GA3
مواد اولیه آزمایشگاهی
۰ تومان


آرایشی بهداشتی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان


فروش کوجیک اسید حجم ۲۵ کیلوگرم محصول چین موجود با کیفیت بالا گرید آرایشی بهداشتی
واردات و فروش کوجیک اسید kojic acid چین آرایشی بهداشتی بسته بندی ۲۵کیلوگرم موجود
آرایشی بهداشتی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان


آرایشی بهداشتی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان


آرایشی بهداشتی
۰ تومان


پارسول ۵۰۰۰ Parsol بسته بندی ۲۵ کیلوگرم محصول DSM موجود
PARSOL® 5000 is a strong UV-B absorber that helps boost SPF values significantly. An oil-soluble off white powder, this product is compatible with most popular cosmetic ingredients. PARSOL® ...
آرایشی بهداشتی
۰ تومان


فروش ال متیونین ۲۵کیلویی محصول چین
خرید و فروش اسید آمینه ال-متیونین ال متیونین ۲۵کیلویی چین L-Methionine
مواد اولیه آزمایشگاهی
۰ تومان


فروش پروتئین وی کنستانتره 80 درصد WPC 80% واردات جدید از کشور هند در پاکت های 20 کیلویی با بالاترین کیفیت تماس ...
مشخصه ها: حاوی 80% وی پروتئین، با قابلیت هضم و جذب بالا پروتئین تقویت کننده سیستم ایمنی حاوی اسیدهای امینه ...
آرایشی بهداشتی
۰ تومان


Diphenylacetonitrile 25kg china موجود در ایران 09121965797
Diphenylacetonitrile 25kg china موجود در ایران
مواد اولیه آزمایشگاهی
۰ تومان


دی فنیل استونیتریل 25kg فروش - 09121965797
دی فنیل استونیتریل 25kg فروش Diphenyl acetonitrile
مواد اولیه آزمایشگاهی
۰ تومان
1
بعدي
آخر
(1 تا 10 از 2248)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

فروش تریس هیدروکلراید،کوجیک اسید,استونیتریل،گلیکولیک، گلوکزامین،کندروتین،دی،فنیل،استو،نیتریل،متادن،افغانستان،کوژیک اسید,هیالورونیک اسید,دی فنیل استونیتریل,DIPHENYLACETONITRILE,پاراستامول,PARACETAMOL,استامینوفن,سدیم اسکوربیل فسفات،متادون،متادن،فروش متادون،متادون پودری،متادون پودری چین،Methadon,فروش Methadon,واردکننده متادون،خرید متادون،تریزما هیدروکلراید،تریس هیدروکسی متیل امینو متان،فروش تریس بیس،فروش تریس هیدروکلراید،تریتون ایکس،فروش تریتون،فروش پنتیلن گلایکول،خرید پنتیلن گلایکول،پنتیلن گلایکول پنتیلن گلیکول پنتیلن ،پنتیلن گلایکول، پنتیلن گلیکول، penthylene glycol , ارایشی ، بهداشتی، ارایشی بهداشتی، بهداشتی، آرایشی، واردات، چین،فروش ترایزول ترمو،فروش ترایزول گیبکو،خرید و فروش سدیم اسکوربات،وارد کننده سدیم اسکوربات،وارد کننده سدیم آسکوربات،واردکننده سدیم اسکوربات،واردکننده سدیم آسکوربات،فروش ویتامین سی،فروش ویتامین c، کلاژن،فروش کلاژن،فروش کلاژن خوراکی،ژلاتین،کلاژن گاوی،کلاژن ماهی،فروش کلاژن خوراکی،انواع کلاژن خوراکی،انواع کلاژن،واردات کلاژن،واردات کلاژن خوراکی،collagen،فروش collagen خوراکی،واردکننده کلاژن،کلاژن فرانسه،کلاژن گاوی خوراکی چینی،کلاژن چینی،اتیل وانیلین،فروش اتیل وانیلین،وارد کننده،مواد شیمیایی،مواد ازمایشگاهی،مواد آزمایشگاهی،فروش اسید آمینه،فروش اسید امینه، فروش ال پرولین، فروش پرولین، گلوتامین،تری فلورواستیک اسید،سدیم اسکوربات،سدیم آسکوربات،واردات چین،فروش مواد شیمیایی،فروش مواد شیمیائی،هیالورونیک اسید،واردات سیگما،فروش رنگ،سیگما،مرک،آلمان،المان،چین،واردکننده مواد شیمیایی شرکت مرک آلمان،واردات مواد شیمیایی،واردات مواد شیمیائی،نماینده رسمی شرکت مرک در ایران،واردات دارو،دارو،مواد اولیه،ارایشی بهداشتی،مواد اولیه آرایشی بهداشتی،سیگما،کد،واحد،وارد،دانشگاه،ازمایشگاه،آزمایشگاه،واردکننده سیگما،فروش مواد آزمایشگاهی،MERCK,SIGMA,ALDRICH,CDH,CDH INDIA,DEXTRIN,DEXTRINE,HYALURONIC ACID,هیالورونیک اسید،نماینده شرکت سیگما،مواد،فروشنده،واردکننده،فروش مواد شیمیایی،فروش مواد شیمیائی،اسید آمینه،اسیدهای آمینه،اسید امینه،دارو،مواد اولیه،شیمی،نمایندگی مرک،نمایندگی MERCK،شیمی،ازمایش،ازمایشگاه،آزمایشگاه،آزمایشگاهی،واردات،اصل،ارجینال،ارژینال،واردکننده شرکت CDH، صادرات،واردات،هند،سولفوریک،متانول،اتانول،هیدروژن،سولفات،سدیم،پتاسیم،کلریدریک،ارایشی،بهداشتی،دارو،واردات مواد اولیه دارویی،واردات مواد شیمیایی شرکت مرک المان،کارلو،کارلو اربا،نماینده شرکت کارلو ایتالیا،اسید،اسید امینه،اسید آمینه،اسیدهای امینه،واردات انواع ویتامین،ویتامین ا،ویتامین آ،ویتامین بی،ویتامین سی،ویتامین دی،ویتامین ای،ویتامین د،ویتامین کا،لایزین،گلوتامین،استیک اسید،فلورو،فلوئور،آهن،اهن،سولفات،هیدروژن،هیدرات،واردات مواد شیمیایی،واردات مواد شیمیائی،واردات شرکت مرک،واردات شرکت ،شیمی،فیزیک،شیشه الات،شیشه آلات،،واردات مواد شیمیایی شرکت سیگما،مواد اولیه،داروسازی،سازمان،استونیتریل،هند،مواد هندی،مواد،ماده،مواد،نمایندگی مرک المان،نمایندگی مرک آلمان،نماینده سیگما امریکا،نماینده سیگما آمریکا،نمایندگی سیگما،فروشنده مواد شیمیایی،مواد عمده،مواد خرد،داروسازی تماد،داروپخش،انستیتو پاستور،واکسن،امپول،آمپول،واردات مواد،مواد کارلو،هگزان،اتیل،متیل،کلراید،دی فنیل استونیتریل،ان-۲-کلرو پروپیل دی متیل امونیوم کلراید،استیک اسید،ضدعفونی،ماسک،الکل،کلسیم،فسفات،بروماید،فلوراید،بتاسیکلودکسترین،بتا سیکلو دکسترین،بتا-سیکلودکسترین،شیمی،استامینوفن،پاراستامول،اتیل اولئات،اسدهای چرب،مریستات،گلیسیدیل،فروش استامینوفن،فروش ،واردات مرک،سدیم دودسیل سولفات،فروش بنزوکائین،بنزوکائین,لیدوکایین,لیدوکائین,دی فنیل استونیتریل,مواد شیمیایی,شیمیایی,شیمیائی,تائورین,کراتین,لوتئین,هیدروکینون,پروتئین,دگزامتازون,سیپروهپتادین,سدیم اسکوربیل فسفات,سدیم,پتاسیم