Search

پنجشنبه 7 بهمن 1400

منو

Industrial صنعتی بهداشتی


قيمت:   ۰ تومان

مواد شیمیایی » Industrial صنعتی بهداشتی

فروش اکسید روی محصول چین با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود ,جهت دریافت انالیز و قیمت با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید 09122967819 88984092 88984093 88984094

اکسید روی یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی ZnO است که در حالت خالص به صورت پودری سفید رنگ وجود داشته و منشأ طبیعی آن نیز کانی زنسیت می باشد. این ترکیب در آب محلول بوده و در دنیای تجاری از نوع سنتز شده و مصنوعی آن استفاده می شود.

این ماده شیمیایی به عنوان ماده افزودنی در تهیه مواد و محصولات زیادی همچون مکمل های غذایی، سرامیک، شیشه، لاستیک، پلاستیک، مواد آرایشی، رنگ، انواع چسب، روغن و روان کننده ها، رنگدانه های تجاری، باتری، آهنرباهای فریت، بازدارنده های آتش و… مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های جالب و ارزشمند این ترکیب چون شفافیت بالا، محدوده شکاف انرژی وسیع، تحرک بالای الکترون ها و تابندگی نور زیاد به هنگام برانگیختگی الکترون ها موجب شده است تا از این ترکیب در ساخت الکترود نمایشگر ها، ترانزیستور ها و چراغ های LED نیز استفاده شود.


پودر اکسید روی خالص 99/8 درصد          Zinc Oxide Powder

 

اﻛﺴﻴﺪ روي، ﭘﻮدري ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺮم، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ وﻳﮋه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳـﺖ. ﭘﻮدر اﻛﺴﻴﺪ روي ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ذرات و ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺧﻮاص ﻛـﺎرﺑﺮدي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻛـﺴﻴﺪ روي ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي را ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮواﻣﻮﻟﺴﻴﻮن، روش ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻠﻮﻳﻴﺪي، رﺳﻮب دﻫﻲ، روشﻫﺎي ﺳﻞ ژل و ﺳﻨﺘﺰ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. روي اﻛﺴﻴﺪ ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪ روي (ZINC OXIDE) ﻛﻪ در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻛﻬﻦ ﺗﻮﺗﻴﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ZnO و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘـﻮدري ﺳـﻔﻴﺪ رﻧﮓ و ﻏﻴﺮﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً اﻛﺴﻴﺪ روي (ZnO) در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣـﺎده آﻳﻨﺪه دار ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴیار زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. 

ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز ﺑﻪ روز زﻧـﺪﮔﻲ، از ﻟﺤـﺎظ اﺳـﺎس و ﻛـﺎرﺑﺮد، اﻳـﻦ ﻣـﺎده (ZnO) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮت و ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻳﻪﻫـﺎي واﺣـﺪ (ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟـﻲ) و ﻫﻤﺒﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﺴﻴـﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ZnO ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار آﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻧﻮري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪ زﻳﺎد 3/4ev و اﻟﻘﺎء اﻟﺰام آور و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻧﺮژي 60 mev در دﻣﺎي اﺗﺎق، ZnO ﻣﺎﻧﻨﺪ GaN ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﺑـﺰار آﻻت و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻮري ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و آﺑﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ZnO ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ GaN از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳـﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎء ﺑﺴﻴﺎر اﻟﺰام آور اﻧﺮژي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻮاد واﺣﺪ ﺑﻠﻮري (ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


اﻛﺴﻴﺪ روي ﻳﻜﻲ از ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. اﻛﺴﻴﺪ روي، ﻧﻴﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺎف اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﭘﻬﻦ در ﺣﺪود 3/3 mev در دﻣﺎي اﺗﺎق اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻘﻴـﺎس ﻧـﺎﻧﻮ داراي ﺧﻮاﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﺗﻮﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ و ﻟﻴﺰر، اﭘﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ و ﭘﻴﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮب اﺳـﺖ. ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﻛﺴﻴﺪ روي از ﻧﻈﺮ ﺟﺬب اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻴﺰ داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻳﮋهاي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﻛﺮمﻫﺎي ﺿﺪآﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﭘﺮﺗﻮ UV و ﻓﻮﺗﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑـﺮاي ﺣـﺬف آﻟـﻮدﮔﻲﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد.

اکسید روی یک نیمه هادی با انرژی اتصال اکسایتونی بزرگ و نوار ممنوعه مستقیم پهن در زمینه های مختلف به ویژه کاربردهای اپتوالکترونیک مورد توجه است و از آنجا که در بسياري از کاربردها حساسيت و کارايي، متناسب با سطح ويژه است ، اندازه ذرات کوچکتر کارایی این ماده مهم را افزایش می دهد.


فروش ستو استئاریل الکل با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش سیکلو پنتا سیلوکسان با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش سدیم فلوراید با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز کالا ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش تالک با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز کالا و استعلام ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش پوویدون آیودان با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش کراس پویدون با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز کالا ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش بنزیل الکل با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز کالا ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش آویسل ۱۱۲ با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز کالا و ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش آلانتوئین با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت آنالیز کالا ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان


فروش پروتیین هیدرولیز شده گندم با کیفیت بالا در بسته بندی 25 کیلوگرم موجود و دارای مجوز مصرف, لطفا جهت دریافت ...
واردات,فروش,خرید,تامین,اسید,مواد,ماده,ارایشی,آرایشی,آرایشی بهداشتی,بهداشتی,دارو,دارویی,گرید,کاسمتیک,واردکننده,مواد ...
Industrial صنعتی بهداشتی
۰ تومان
1
بعدي
آخر
(1 تا 10 از 118)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

فروش تریس هیدروکلراید،کوجیک اسید,کوژیک اسید,هیالورونیک اسید,سدیم اسکوربیل فسفات،متادون،متادن،فروش متادون،متادون پودری،متادون پودری چین،Methadon,فروش Methadon,واردکننده متادون،خرید متادون،تریزما هیدروکلراید،تریس هیدروکسی متیل امینو متان،فروش تریس بیس،فروش تریس هیدروکلراید،تریتون ایکس،فروش تریتون،فروش پنتیلن گلایکول،خرید پنتیلن گلایکول،پنتیلن گلایکول پنتیلن گلیکول پنتیلن ،پنتیلن گلایکول، پنتیلن گلیکول، penthylene glycol , ارایشی ، بهداشتی، ارایشی بهداشتی، بهداشتی، آرایشی، واردات، چین،فروش ترایزول ترمو،فروش ترایزول گیبکو،خرید و فروش سدیم اسکوربات،وارد کننده سدیم اسکوربات،وارد کننده سدیم آسکوربات،واردکننده سدیم اسکوربات،واردکننده سدیم آسکوربات،فروش ویتامین سی،فروش ویتامین c، کلاژن،فروش کلاژن،فروش کلاژن خوراکی،ژلاتین،کلاژن گاوی،کلاژن ماهی،فروش کلاژن خوراکی،انواع کلاژن خوراکی،انواع کلاژن،واردات کلاژن،واردات کلاژن خوراکی،collagen،فروش collagen خوراکی،واردکننده کلاژن،کلاژن فرانسه،کلاژن گاوی خوراکی چینی،کلاژن چینی،اتیل وانیلین،فروش اتیل وانیلین،وارد کننده،مواد شیمیایی،مواد ازمایشگاهی،مواد آزمایشگاهی،فروش اسید آمینه،فروش اسید امینه، فروش ال پرولین، فروش پرولین، گلوتامین،تری فلورواستیک اسید،سدیم اسکوربات،سدیم آسکوربات،واردات چین،فروش مواد شیمیایی،فروش مواد شیمیائی،هیالورونیک اسید،واردات سیگما،فروش رنگ،سیگما،مرک،آلمان،المان،چین،واردکننده مواد شیمیایی شرکت مرک آلمان،واردات مواد شیمیایی،واردات مواد شیمیائی،نماینده رسمی شرکت مرک در ایران،واردات دارو،دارو،مواد اولیه،ارایشی بهداشتی،مواد اولیه آرایشی بهداشتی،سیگما،کد،واحد،وارد،دانشگاه،ازمایشگاه،آزمایشگاه،واردکننده سیگما،فروش مواد آزمایشگاهی،MERCK,SIGMA,ALDRICH,CDH,CDH INDIA,DEXTRIN,DEXTRINE,HYALURONIC ACID,هیالورونیک اسید،نماینده شرکت سیگما،مواد،فروشنده،واردکننده،فروش مواد شیمیایی،فروش مواد شیمیائی،اسید آمینه،اسیدهای آمینه،اسید امینه،دارو،مواد اولیه،شیمی،نمایندگی مرک،نمایندگی MERCK،شیمی،ازمایش،ازمایشگاه،آزمایشگاه،آزمایشگاهی،واردات،اصل،ارجینال،ارژینال،واردکننده شرکت CDH، صادرات،واردات،هند،سولفوریک،متانول،اتانول،هیدروژن،سولفات،سدیم،پتاسیم،کلریدریک،ارایشی،بهداشتی،دارو،واردات مواد اولیه دارویی،واردات مواد شیمیایی شرکت مرک المان،کارلو،کارلو اربا،نماینده شرکت کارلو ایتالیا،اسید،اسید امینه،اسید آمینه،اسیدهای امینه،واردات انواع ویتامین،ویتامین ا،ویتامین آ،ویتامین بی،ویتامین سی،ویتامین دی،ویتامین ای،ویتامین د،ویتامین کا،لایزین،گلوتامین،استیک اسید،فلورو،فلوئور،آهن،اهن،سولفات،هیدروژن،هیدرات،واردات مواد شیمیایی،واردات مواد شیمیائی،واردات شرکت مرک،واردات شرکت ،شیمی،فیزیک،شیشه الات،شیشه آلات،،واردات مواد شیمیایی شرکت سیگما،مواد اولیه،داروسازی،سازمان،استونیتریل،هند،مواد هندی،مواد،ماده،مواد،نمایندگی مرک المان،نمایندگی مرک آلمان،نماینده سیگما امریکا،نماینده سیگما آمریکا،نمایندگی سیگما،فروشنده مواد شیمیایی،مواد عمده،مواد خرد،داروسازی تماد،داروپخش،انستیتو پاستور،واکسن،امپول،آمپول،واردات مواد،مواد کارلو،هگزان،اتیل،متیل،کلراید،دی فنیل استونیتریل،ان-۲-کلرو پروپیل دی متیل امونیوم کلراید،استیک اسید،ضدعفونی،ماسک،الکل،کلسیم،فسفات،بروماید،فلوراید،بتاسیکلودکسترین،بتا سیکلو دکسترین،بتا-سیکلودکسترین،شیمی،استامینوفن،پاراستامول،متادون،اتیل اولئات،اسدهای چرب،مریستات،گلیسیدیل،فروش استامینوفن،فروش متادون،واردات مرک،سدیم دودسیل سولفات،فروش بنزوکائین،بنزوکائین